Spracovanie osobných údajov

 

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového portálu www.adorgo.com (ďalej len „internetový portál“) a databázy registrovaných používateľov je spoločnosť BRANDERA, s. r. o., Schurmannova 1205/1 949 01 Nitra, IČO 51784831, tel. 0911 691 990, e-mail: info@adorgo.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Používateľom alebo registrovaným používateľom (ďalej len „používateľ“) je návštevník, ktorý vyplní kontaktný formulár alebo sa registruje do internetového portálu.

 

Ochrana osobných údajov pre účely použitia kontaktného formuláru

Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely e-mailovej komunikácie, a to v rozsahu: e-mailová adresa. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje používateľa pre účely komunikácie budú archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia.

Na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej správou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa môže používateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje používateľa spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o používateľovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; deaktiváciu a vymazanie registrovaného účtu.

Používateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov používateľa, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov používateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov pre účely registrácie a prihlásenia sa do registrovaného účtu

Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie a prihlásenia sa do registrovaného účtu, a to v rozsahu: e-mailová adresa. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje používateľa pre účely prihlásenia sa do registrovaného účtu budú archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia.

Na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej správou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa môže používateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje používateľa spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o používateľovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; deaktiváciu a vymazanie registrovaného účtu.

Používateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov používateľa, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov používateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.