Podmienky registrácie, spracovanie osobných údajov

 

Podmienky registrácie

Prevádzkovateľom internetového portálu www.adorgo.com (ďalej len „internetový portál“) a databázy registrovaných používateľov je spoločnosť BRANDERA, s. r. o., Schurmannova 1205/1 949 01 Nitra, IČO 51784831, tel. 0911 691 990, e-mail: info@adorgo.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Registrovaným používateľom (ďalej len „používateľ“) môže byť iba fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu registrovať iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).

Registráciou udeľuje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra, e-mailov o novinkách a pod.). Pre tento účel spracúva prevádzkovateľ len osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže používateľ kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje používateľa na marketingové účely budú spracúvané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

Prevádzkovateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z registrácie alebo používaním registrovaného účtu na internetovom portáli alebo z nedostupnosti internetového serveru internetového portálu, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Tieto podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa www.adorgo.com a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Pri zvolení možnosti zapamätania prihlásenia sa, sa ukladá súbor cookie s náhodne vygenerovanou textovou informáciou, ktorá slúži na overenie prihlásenia, aby používateľ ostal prihlásený. Tento cookie súbor ostáva uložený na zariadení používateľa dokým sa používateľ neodhlási alebo neubehne 30 dní od prihlásenia sa. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú v zariadení používateľa počas prihlásenia sa do účtu.

 

Ochrana osobných údajov pre účely registrácie a prihlásenia sa do registrovaného účtu

Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie a prihlásenia sa do registrovaného účtu, a to v rozsahu: e-mailová adresa. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje používateľa pre účely prihlásenia sa do registrovaného účtu budú archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia.

Na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej správou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa môže používateľ od prevádzkovateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje používateľa spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o používateľovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; deaktiváciu a vymazanie registrovaného účtu.

Používateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov používateľa, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov používateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.